GDPR

Seznamte se s tím, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je Ing. Jana Hušková, se sídlem v Brně, Suzova 8, 62100, Česká republika, IČ: 76619834.

2. Účely zpracování

Vaše údaje budu zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek a vedení evidence a pro zasílání obchodních nabídek a oznámení.

3. Rozsah zpracování

Zpracovávám následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail a IP adresa.

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány na dobu do odvolání souhlasu.

5. Reklamní služby

Vaše kontakty využívám k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředávám Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

8. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně. Ochrana osobních údajů je Ing. Janou Huškovou, IČ 76619834, technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.